FTIHB44

Manual Penubuhan dan Pembangunan Ladang HutanKelempayan, Batai, Akasia, Sentang dan Karas

 

Y Ahmad Zuhaidi et al.

 

Order Code: FTIHB44

RM60/USD36 (tidak termasuk pos)

2015

ISBN: 978-967-0622-49-1

83 pp

 

Manual ini merangkumi amalan pengurusan lading hutan bagi lima spesies lading hutan terpilih iaitu kelempayan, batai, akasia, sentang dan karas. Berdasarkan kajian yang dijalankan dan maklumat yang dikumpulkan, spesies-spesies ini dikenal pasti mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat dan berpotensi untuk ditanam secara perladangan hutan bagi tempoh matang 1520 tahun.Spesies-spesies ini juga didapati sesuai ditanam secara perladangan untuk pengeluaran kayu balak bersaiz sederhana dan produk bukan kayu. Manual ini penting dalam memberi panduan kepada para pengusahana serta pelabur ladang hutan terutamanya dari segi kesesuaian spesies di tapak tanaman serta amalan silvikultur sebelum dan selepas penanaman. Maklumat yang terkandung dalam manual ini termasuk penghasilan bahan tanaman, teknik penyediaan tapak tanaman, aktiviti sebelum, semasa serta selepas penanaman, kawalan serangga dan penyakit, rawatan silvikultur, cadangan regim pengurusan ladang hutan, maklumat pertumbuhan dan pengalaman pengurusan ladang hutan.

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my