Rawatan Bahan Awet ke atas Papan Lapis (FTI 57)

Salamah Selamat & Zaitun Said

RM3/USD3

4 pp

1996

Teknik rawatan papan lapis dibincangkan dan penentuan kandungan bahan awet dalam papan lapis ditunjukkan.