Permintaan dan Penawaran Buluh Negeri-negeri di Utara

Semenanjung Malaysia—Satu Tinjauan Umum (FR 72)

Mohd Azmi Muhammed Idris et al.

RM 5/USD 5

28 pp

1999

ISSN 0128-9640

 

Kertas ini membincangkan penawaran buluh yang mampu dihasilkan pada sesuatu

masa dari kawasan-kawasan hutan di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia.

Bagaimanapun, industri-industri utama keluaran buluh seperti kayu penyepit dan

barangan kraftangan di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia didapati sudah

tidak aktif beroperasi. Didapati hanya industri pembuatan bakul serta produk bekas

makanan daripada buluh yang masih giat beroperasi walaupun jumlah pengusaha

produk tersebut semakin berkurangan.

 

OUT OF PRINT/HABIS STOK