Kayu Getah: Sumber yang Belum Diekploitasi Sepenuhnya oleh

Pekebun Kecil (FR 66)

Norini Haron

RM 5/USD 5

12 pp

1995

ISSN 0128-9640

 

Kertas ini membincangkan mengenai sumber kayu getah, peluang-peluang

keemasan serta faktor-faktor yang menjadi kekangan kepada penglibatan aktif

sector pekebun kecil dalam pembangunan industri kayu getah. Faktor-faktor penting

yang perlu diambil kira sebelum menukar tanaman getah kepada tanaman lain

turut dibincangkan.